Persbericht


Zoals bij u al bekend zal zijn, is er een conflict ontstaan tussen het bestuur van de Stichting Opvang de Ezelsociëteit en haar werknemer/directeur, de heer Signer.

Gezien berichten, die de ronde doen, dat er voor de aanschaf van voer voor de ezels, alsmede dierenartsverzorging geen financiële middelen beschikbaar zouden zijn, wil het bestuur hierbij benadrukken, dat dit geenszins het geval is. Alles wat benodigd is voor de verzorging van de ezels kan en zal worden betaald. De interim penningmeester verzorgt de betalingen hiervoor per bank. Verder hebben wij één van de medewerkers aangegeven om over de financiën een gesprek met hem aan te willen gaan, maar deze medewerker wil niets met het bestuur te maken hebben.

Ondanks de door het bestuur ondernomen pogingen om de beschikking te krijgen over de administratie van de stichting en de contactgegevens van de medewerkers in loondienst, vrijwilligers en pleeggezinnen, is dat nog niet gelukt. Niet alleen lijken de gegevens op digitale gegevensbronnen, die voor het bestuur op afstand geraadpleegd konden worden, te zijn gewist; volgens de ICT-beheerder is ook zijn toegang om een back-up te kunnen plaatsen onmogelijk gemaakt door op de locatie van de ezel sociëteit een apparaat offline/uit te zetten. Hierdoor kan het bestuur nog steeds niet beschikken over de administratie van de stichting en is er tot op heden slechts sprake van een zeer éénzijdige berichtgeving, waardoor wij vanuit het bestuur deze groepen personen niet kunnen bereiken met onze berichtgeving.

Contact met de heer Signer is ook niet mogelijk voor het bestuur. Hoewel hem is opgedragen de administratie aan het bestuur te verstrekken, weigert hij dat tot dusverre en verschijnt hij niet als hem de gelegenheid wordt geboden mondeling te reageren op zijn schorsing.

In dat kader bericht het bestuur nog het volgende: Op 1 november 2023 is bestuurslid Douwe Splinter met onze advocaat naar de opvanglocatie gegaan. Zij wilden namens het bestuur de waardering uitspreken voor de medewerkers en vrijwilligers die zich in deze lastige situatie blijven inzetten en hen vragen of zij nog tegen zaken aanlopen waarin het bestuur iets kan betekenen en proberen informatie op te halen waarmee het bestuur met de medewerkers, donateurs, vrijwilligers en pleeggezinnen in contact kan komen.
Helaas werd hen, aanvankelijk door aanwezige vrijwilligers op last van, en later ook door de heer Signer zelf, geen toegang verleend.
Inmiddels is ons ter ore gekomen dat richting de pers is geventileerd dat er door vrijwilligers een bedreigende situatie zou zijn ervaren, toen een bestuurslid in gezelschap van een advocaat zijn waardering aan de vrijwilligers wilde uitspreken. Onze advocaat heeft ons verzekerd van het feit dat er op geen enkele wijze bedreigend of intimiderend is opgetreden en dat het tegendeel beweren de kwalificatie “lariekoek” kan dragen. Een verklaring voor dergelijke uitlatingen van vrijwilligers jegens de pers kunnen wij dan ook niet geven.

Het bestuur betreurt ten zeerste dat de heer Signer de vrijwilligers, medewerkers en anderen in het gerezen conflict betrekt. Desalniettemin zal het bestuur zelf zich tot het uiterste inspannen om hen buiten het conflict te houden.

Daar waar anderen gekozen hebben om alles publiekelijk te delen willen wij dit zoveel mogelijk beperken om de stichting niet nog meer schade te berokkenen. Er wordt echter op dit moment zoveel negatieve pers over ons persoonlijk uitgestrooid, dat we de behoefte hebben om met dit bericht te reageren.

Mocht u met het bestuur in contact willen komen, dan kunt u mailen naar bestuur@ezelsocieteit.nl

Met vriendelijke groet,

Yolande Harms
Vicevoorzitter

Douwe Splinter
Secretaris-penningmeester (ad interim)

This will close in 0 seconds