Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.ezelsocieteit.nl.

Privacyverklaring

Stichting Opvang De Ezelsociëteit hecht grote waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.
Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Stichting Opvang De Ezelsociëteit is de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG en daarmee verantwoordelijk voor de eerlijke en rechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Stichting Opvang De Ezelsociëteit staat geregistreerd aan de Zwitsersekade 5, 3707 HZ Zeist.

Wanneer verzamelt Stichting Opvang De Ezelsociëteit informatie over mij?

Stichting Opvang De Ezelsociëteit verzamelt persoonlijke gegevens:
• Als je deze direct aan ons geeft.
• Via onze website.

Direct
Je kunt ons persoonsgegevens geven wanneer je: doneert, een ezel financieel adopteert, een periodieke overeenkomst aanvraagt, je aanmeldt als vrijwilliger, je aanmeldt als pleegadres, een aanvraag doet voor een ezelwandeling, een vraag stelt, je inschrijft voor e-mailnieuwsbrieven, of op andere wijze met ons communiceert.

Website
Om onze website technisch correct te laten functioneren of internetverkeer te (her)leiden kunnen we gebruik maken van cookies. De hiermee verbonden persoonsgegevens worden door ons niet opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt.

Welke informatie verzamelt Stichting Opvang De Ezelsociëteit over mij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht. Wanneer je doneert of een ezel financieel adopteert, kunnen we ook vragen om je bankgegevens. Wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger kunnen we je ook vragen naar details zoals voorkeur voor een dag, wat jouw interesses zijn, en in welke leeftijdsgroep je zit.

Waarvoor gebruikt Stichting Opvang De Ezelsociëteit deze informatie?

We gebruiken jouw gegevens om:
• In te gaan op jouw vragen en verzoeken
• Giften en structurele donaties te verwerken en bij te houden
• Het toesturen van (elektronische) nieuwsbrieven

Vragen en verzoeken
Via online formulieren geef je ons persoonsgegevens die wij gebruiken om te reageren op jouw vragen en verzoeken.

Giften en donaties
Wanneer je een gift of structurele donatie aan Stichting Opvang De Ezelsociëteit doet of een ezel adopteert, gebruiken we de gegevens om jouw gift of structurele donatie c.q. ezeladoptie te verwerken en bij te houden.

(Elektronische) nieuwsbrief
We kunnen je een (elektronische) nieuwsbrief sturen, tenzij je aangeeft dat je op deze manier niet van ons wilt horen. We sturen deze berichten op basis van onze gerechtvaardigde belangen om dit te doen of als je ermee hebt ingestemd dit te ontvangen. Zie het gedeelte ‘Wettelijke grondslag voor verwerking van gegevens’ hieronder voor meer informatie hierover.
Als je niets van ons wilt horen, is dat prima. Laat het ons weten via info@ezelsocieteit.nl. Je kunt ons ook per post bereiken: Stichting Opvang De Ezelsociëteit, Zwitsersekade 5, 3707 HZ Zeist.

Wie heeft toegang tot deze informatie?

In geen geval zal Stichting Opvang De Ezelsociëteit je gegevens verkopen of ter beschikking stellen aan andere organisaties of bedrijven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens gedeeld met fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen jullie mijn persoonlijke gegevens?

Stichting Opvang De Ezelsociëteit slaat je persoonlijke gegevens op in haar database. En daar blijven ze ook. Voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Stichting Opvang De Ezelsociëteit maakt gebruik van een beveiligde internetomgeving zodra je begint met het afronden van je gift of donateurschap. Dan krijgen anderen niet de kans om stiekem mee te kijken. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘groene slotje’ in je browser.
Overboeking vindt plaats op basis van specifieke beveiligingsmethodes van jouw eigen bank.

Hoe lang bewaren jullie deze gegevens?

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Wat is de wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties niet zomaar persoonsgegevens verwerken.Organisaties mogen ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wanneer de gegevensverwerking op één van de zes AVG-grondslagen is gebaseerd.
Dit zijn de vier AVG-grondslagen die relevant zijn voor jouw relatie met Stichting De Ezelsociëteit.

Stichting Opvang De Ezelsociëteit verwerkt daarom persoonsgegevens als:
• je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven; of
• het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst ; of
• het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of
• het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Opvang De Ezelsociëteit.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en kan ik toegang krijgen tot mijn gegevens?

De AVG geeft je verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, wijziging of verwijdering. Voor het uitoefenen van deze rechten, neem contact met ons op via info@ezelsocieteit.nl of per post naar Stichting Opvang De Ezelsociëteit, Zwitsersekade 5, 3707 HZ Zeist. We zullen zo snel mogelijk alle informatie die je vraagt, leveren, maar dit kan tot 30 dagen duren. Mogelijk word je gevraagd om enkele identificerende vragen te beantwoorden

Informatie en inzage

Je kunt alle gegevens opvragen die we over je hebben. Dien dit verzoek in via bovenstaande kanalen, zodat wij het in behandeling kunnen nemen en je een overzicht kunnen geven van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Rectificatie

Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die we van jou hebben niet kloppen, heb je het recht om te vragen dat die gegevens die jou betreffen, worden bijgewerkt. Als je gegevens wilt laten bijwerken, neem dan contact met ons op via de bovenstaande kanalen.

Beperking, toestemming intrekken en maken van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen het gebruik van persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen stop te zetten of te beperken, bijvoorbeeld waar het niet nodig is om te doen waarvoor je het ons hebt verstrekt, of als er onenigheid bestaat over de juistheid of legitiem gebruik.
Op het moment dat wij persoonsgegevens verwerken waarvoor je toestemming hebt gegeven, kan je jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens op elk gewenst moment intrekken. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer voor dat doel zullen verwerken.
Indien wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van ons gerechtvaardigde belang, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden, dan mag je hier altijd bezwaar tegen maken.
Als je het gebruik van gegevens wilt laten beperken of als je jouw toestemming wilt intrekken of bezwaar wil aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via de bovenstaande kanalen.

Verwijdering

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering) of over te dragen aan een andere organisatie (“dataportabiliteit”), bijvoorbeeld als je vindt dat wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben of onrechtmatig gebruiken.
Als je hebt gevraagd dat we je geen marketingmateriaal sturen, moeten we wat beperkte informatie bijhouden om ervoor te zorgen dat je in de toekomst niet meer wordt gecontacteerd.

Mijn vraag staat niet genoemd

Voor overige vragen over gegevensbescherming kun je contact met ons opnemen via info@ezelsocieteit.nl. Je kunt ons ook per post bereiken: Stichting Opvang De Ezelsociëteit, Zwitsersekade 5, 3707 HZ Zeist.

Wanneer update Stichting Opvang De Ezelsociëteit deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet in november 2021. We wijzigen deze privacyverklaring wanneer dat nodig is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we jouw persoonlijke gegevens behandelen, maken we dit duidelijk op onze websites of nemen we rechtstreeks contact met je op.