Stichting De Ezelsociëteit is aangewezen door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een organisatie die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. Er is geen winst streven en de organisatie heeft volledige transparantie over haar activiteiten,  beleid en financiële verantwoording.

Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven,  schenken,  giften en de energiebelasting. De ANBI-status heeft daardoor voordelen voor zowel de stichting als voor de gever.
De stichting hoeft over ontvangen giften, schenkingen, donaties, nalatenschappen en legaten geen schenkingsbelasting of successie rechten te betalen. De gift kan zo volledig worden besteed aan het verzorgen van de ezels.

Ook voor de gever zijn er belastingvoordelen. Zo kunnen giften in veel gevallen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of bij bedrijfsmatige schenkingen van de vennootschapsbelasting (VPB).

De ANBI-status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de organisatie en de bestemming van de giften en donaties. Op de website van de belastingdienst kunt u alle informatie vinden over deze bijzondere status.

CBF Erkend goed doel Ezelopvang

Bekijk hier het beleidsplan van onze stichting

Bekijk hier de jaarverslagen (financieel en activiteiten) over de diverse jaren

Stichting De Ezelsociëteit heeft naast de ANBI status ook de erkenning van het CBF.