Algemeen Nut Beogende InstellingHet beleidsplan 2015- 2018 is woensdag 3 Juni 2016 goedgekeurd door het bestuur van Stichting De Ezelsociëteit.

Download hier het beleidsplan:

1. Inleiding
De geschiedenis van de ezelopvang begint eerder dan de oprichting van de stichting in 2001. De oprichters van de stichting kochten als hobby in 1988 twee ezels. Al na een half jaar hadden zij

onbedoeld de eerste opvangezel erbij, namelijk ‘Napoleon’, die wegens ziekte van de eigenaar bij hen terecht kwam. Het bleek al snel dat dierenartsen ezels behandelden als kleine paarden, terwijl er fysiek en qua gedrag flinke verschillen zijn. In 1991 zijn de oprichters naar Engeland gegaan, naar The Donkey Sanctuary, om door middel van het volgen van workshops kennis op te doen. In ezelland werd bekend dat in Zeist meer kennis over ezels was gekomen. Mensen gingen om hulp vragen en er werden ezels aangeboden, zowel van particulieren als via de Dierenbescherming. Al met al groeide de kennis, expertise en het aantal ezels in de opvang, waardoor het voor de oprichters financieel en organisatorisch niet langer mogelijk was om dit privé te blijven doen. Daarom werd op 4 april 2001 officieel Stichting De Ezelsociëteit opgericht. Sindsdien zijn er niet alleen meer dan 340 ezels, maar ook muildieren, muilezels en enkele paarden en pony’s opgevangen aan de Zwitsersekade in Zeist.CBF Erkend goed doel Ezelopvang

Wat doet de Ezelsociëteit?

In Nederland zorgt Stichting De Ezelsociëteit in Zeist voor ezels in nood. Dat zijn ezels die op straat zijn komen te staan door ziekte, een verhuizing of geldgebrek van hun eigenaar. Bij de ezelopvang worden ook verwaarloosde of mishandelde ezels gebracht, die door de Dierenbescherming in beslag zijn genomen. Bijna alle ezels, waaronder ook ezels die door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie aangebracht zijn, worden in Zeist opgevangen. Bij een pensionstal in Bunnik staan nog 10 (muil)ezels met minder of geen gezondheidsproblemen.

Opgenomen ezels zijn en blijven eigendom van Stichting de Ezelsociëteit. Bejaarde en gehandicapte ezels blijven permanent in het opvangcentrum in Zeist. Alle andere ezels worden herplaatst op pleegadressen. Dit zijn gastgezinnen die de dagelijkse zorg voor deze ezels op zich nemen. Uiteraard gebeurt dit pas als de ezels in een conditie verkeren die plaatsing mogelijk maakt. Pleegadressen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Stichting De Ezelsociëteit geeft veel advies aan particulieren die contact met de Stichting opnemen over misstanden die zij geconstateerd hebben bij ezels en/of muildieren. Gemiddeld zijn er ongeveer 50 meldingen per jaar waarin wordt geadviseerd en actie wordt ondernomen. Verder wordt er met grote regelmaat geadviseerd aan ezeleigenaren over gedrag of ziektes bij ezels/muildieren, dit in samenspraak met de Universiteitkliniek voor Paarden te Utrecht en met De Holistische praktijk voor dieren Den Hoek in De Bilt.

Bij De Ezelsociëteit is bezoek 7 dagen per week welkom. De Ezelsociëteit vraagt geen entreegeld, maar een donatie is natuurlijk altijd meer dan welkom.

Stichting De Ezelsociëteit is een stichting zonder winstoogmerk. Zij heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en het keurmerk “Goed Besteed”.

In de 14 jaar dat de stichting bestaat zijn ruim 340 ezels (veelal verwaarloosd) binnengekomen. Bijna alle ezels, waaronder inbeslagnames door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie, komen eerst in het opvangcentrum. De meeste van hen hebben “achterstallig onderhoud” aan o.a. hoeven en/of gebit of zijn verwaarloosd. In één van de ruime stallen kan de ezel op verhaal komen. Hij/zij krijgt goed eten en drinken en heel veel liefde en aandacht. Daarbij komt ook een bezoek van de hoefsmid, die maakt dat de ezel weer zonder pijn kan lopen. Een bezoek van de tandarts is eveneens een vast onderdeel. Zo ook van de dierenarts die aanwezige ziekten en wonden behandelt.

De stichting vangt zoveel mogelijk ezelhengsten op, omdat deze in de praktijk vaak gedoemd zijn eenzaam op een weide te staan en afgevoerd te worden via een van de 80 paardenmarkten in Nederland voor de slacht naar Italië. Soms betreft dit veulens van 3 of 4 maanden. Om deze ezelhengsten een toekomst te geven laat de stichting hen altijd castreren. Daarnaast natuurlijk chippen, paspoort, bekappen, inentingen en andere zorg, waarna de stichting een plaats op een pleegadres zoekt.

Met veel inspanning van de vrijwilligers, de Ambulante Kliniek  voor Paarden van de Universiteit Utrecht en de Holistische dierenartsen van Den Hoek uit De Bilt, lukt het meestal deze ezels zo goed en zo kwaad als het kan op te knappen. Daarna gaan ze naar een pleegadres. Als een ezel bejaard of gehandicapt is, blijft de ezel in de ezelopvang in Zeist.

Mocht een ezel niet meer te redden zijn dan krijgt hij/zij nog een paar fijne dagen vol aandacht en lekkers in het opvangcentrum en laten we het dier uiteindelijk inslapen. De Stichting De Ezelsociëteit prijst zich gelukkig met een structurele sponsor, de Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren (NSHD), die steunt met een vast bedrag per jaar. Verder zijn er regelmatig eenmalige giften en sponsoren. Het blijft moeilijk omdat er sinds de crisis veel minder geld wordt geschonken, terwijl de kosten voor de ezelopvang gelijk blijven of zelfs hoger zijn geworden. De laatste jaren groeit het bejaardenhuis in Zeist. Er komen oude ezels terug door persoonlijke omstandigheden van de verzorgers.

Maatschappelijke functie
Ezels zijn sociale, vriendelijke dieren, die een rustgevende werking kunnen hebben op mensen.

Stichting De Ezelsociëteit is erkend als leerbedrijf voor diverse beroepsopleidingen. De Ezelsociëteit biedt stageplaatsen en begeleiding aan stagiaires van middelbare scholen en aan cliënten/ stagiaires van sociaal maatschappelijke instellingen zoals verslavingszorg, bureau Halt en jeugdzorg.

Daarnaast bezoekt de stichting met daarvoor geschikte ezels onder meer scholen, verpleeghuizen en oudereninstellingen. Verder bieden wij ouderen en gehandicapten in de ezelopvang in Zeist de gelegenheid om op bezoek te komen, te genieten van het contact met de ezels en het buiten zijn. De Ezelsociëteit biedt tevens pedagogische begeleiding bij buitenschoolse opvang.

Verder onderhoudt Stichting De Ezelsociëteit nauwe contacten met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Er wordt samengewerkt bij onderzoeken naar het effect van medicijnen op ezels. Dat is vaak anders dan bij paarden. Overleden ezels worden onderzocht op de afdeling pathologie. Dit levert voor beide partijen nuttige informatie op.

Deze intensieve samenwerking is begonnen in 1998. De kennis van ziekte, behandeling en gedrag van ezels is daardoor sterk verbeterd.

2. Missie en doelstelling van de Ezelsociëteit
Stichting De Ezelsociëteit is een organisatie die zich inzet voor opvang en herplaatsing van ezels in Nederland. Bij de uitoefening van activiteiten en het verwezenlijken van doelstellingen wordt geen winstoogmerk beoogd.

Zij werkt aan haar doelstellingen door:

 • Opvang van en zorg voor verwaarloosde, mishandelde of oude ezels,
 • Herplaatsing van ezels,
 • Een oudedagsvoorziening en thuis bieden voor bejaarde en gehandicapte ezels,
 • Opname van ezels die door de Landelijke Inspectiedienst,
 • Dierenbescherming (L.I.D.) of de Dierenpolitie in beslag zijn genomen,
 • Het geven van voorlichting en het organiseren van cursussen over het houden van ezels,
 • Het geven van voorlichting over ezels,
 • Het organiseren van evenementen,
 • Het werven van donateurs,
 • Het regelen van mogelijkheden tot het adopteren van ezels,
 • Bieden van een logeeradres,
 • Behandeling en verzorging van zieke ezels.

3. Strategie en realisatie van het doel
De Ezelsociëteit bestaat dankzij donaties, schenkingen, legaten, het werk van vrijwilligers en stagiaires.
Stichting De Ezelsociëteit is afhankelijk van wat een persoon of een organisatie aan de stichting schenkt.
De werkzaamheden van de stichting kennen 3 speerpunten:

 • Het bieden van dagelijkse zorg aan ezels,
 • Het zorgen voor voldoende en (na een inwerkperiode) capabele vrijwilligers en stagiaires voor het verrichten van het dagelijkse werk,
 • Het verwerven van voldoende geld om het werk uit te voeren omdat de stichting volledig afhankelijk is van giften en donaties en niet gesubsidieerd wordt.

De verzorging van de ezels vindt 7 dagen per week plaats. Ook is er ‘s nachts bij nood iemand aanwezig. De zorg voor de ezels en het onderhoud van de stallen en het terrein wordt verricht door vrijwilligers en (beroeps)stagiaires. Het dagelijks werk bestaat uit het verzorgen van de bejaarde en/of zieke ezels, vegen, uitmesten en gebouw/terreinonderhoud.

De zorg voor de ezels is het voeren van de ezels, geven van medicijnen, behandelen van de vacht, de hoeven, het gebit, en ook het rondleiden van bezoekers. De dagmanager heeft de dagelijkse leiding over uitvoering en verdeling van het werk en is het aanspreekpunt voor werkers en bezoekers.

Vrijwilligers en stagiaires
De inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers en (beroeps)stagiaires is cruciaal om de doelstellingen te behalen. Er is een vaste groep trouwe vrijwilligers die zich inzet voor De Ezelsociëteit. Een aantal vrijwilligers heeft vaste taken die direct (ezelverzorging) of indirect (kantoor, winkel, administratie) ten gunste komen van de ezels.

De Ezelsociëteit biedt veel plaats aan gemotiveerde en zelfstandige vrijwilligers voor alle werkzaamheden. Dit wordt kenbaar gemaakt op de website en bij evenementen wordt promotie gemaakt voor de mogelijkheden inzake het verrichten van vrijwilligerswerk.

Om vrijwilligers te blijven binden, wordt er naast het werk met de ezels, ook aandacht besteed aan de vrijwilligers zelf door het organiseren van bijvoorbeeld een vrijwilligersdag en een kerstcadeau. Daarnaast is er dagelijks een dagmanager aanwezig die de vrijwilligers en stagiaires helpt en adviseert bij alle voorkomende vragen en werkzaamheden.

De vrijwilligers en stagiaires werken volgens een rooster. Een goede bezetting wordt hierdoor zoveel mogelijk gegarandeerd.

Wervingsplan verkrijgen benodigde financiële middelen
De Ezelsociëteit bestaat dankzij donaties, schenkingen, legaten en het werk van vrijwilligers en stagiaires. De Ezelsociëteit is actief op verschillende manieren om financiële middelen te verkrijgen. Namelijk:

-Fondsenwerving: de directeur, de voorzitter en de penningmeester van Stichting De Ezelsociëteit zijn de verantwoordelijken voor fondsenwerving. Zij doen dit op verschillende manieren, zoals het aanschrijven van fondsen en fondsen actief benaderen op beurzen en bijeenkomsten. Van de activiteiten op het gebied van fondsenwerving wordt een administratie bijgehouden door de directeur. De schenkende fondsen worden vermeld op onze website. Er worden fondsen benaderd die zowel actief zijn op het terrein van dierenwelzijn, maar ook fondsen die maatschappelijk actief zijn zonder een direct verband met dieren. Bij het aanschrijven van fondsen kan het ook zo zijn, afhankelijk van het fonds dat wij een financiële bijdrage vragen om bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een bijdrage te leveren in specifieke ezelkosten, zoals een half jaar voer of dierenartskosten.

-De Ezelsociëteit heeft de ANBI status waardoor het voor mensen aantrekkelijk is om een bedrag te schenken. Dit vermelden we in al onze uitingen.

-Op alle evenementen die de stichting bezoekt en op De Ezelsociëteit zelf wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop De Ezelsociëteit financieel gesteund kan worden.

-De Ezelsociëteit biedt de mogelijkheid om een ezel te adopteren. Op onze website is daarvoor een aparte pagina met informatie aangemaakt. Men kan een ezel adopteren voor € 150,- (of meer) per jaar. Daarvoor ontvangt  degene die adopteert een certificaat van de betreffende ezel. Wij bieden ook de mogelijkheid om deze adoptie voor 5 jaar vast te leggen door een schenking te doen. De Ezelsociëteit heeft namelijk de ANBI status en daarom is de schenking aftrekbaar voor de Belasting. De adoptiemogelijkheid staat vermeld op onze website, het staat altijd in De Nieuwsbrief welke 2x per jaar verschijnt en er is een aparte folder over adopties.

-De Ezelsociëteit verzorgt standaard gemiddeld 12 x per jaar een ezelwandeling met lunch waarvoor € 25,00 per persoon wordt gevraagd. Deze ezelwandelingen worden vermeld op onze website. Naast deze standaardwandelingen verzorgen we ezelwandelingen op maat voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, jubilea of het vieren van een verjaardag. De bijdrage wordt dan bepaald aan de hand van de grootte van de groep en de wensen.

-De Ezelsociëteit is dagelijks te bezoeken, ook in de weekenden. Het is altijd mogelijk een rondleiding te krijgen, bezoekers kunnen uitgebreide informatie krijgen en er is een winkel op het terrein die altijd open is. De Ezelsociëteit heft geen entree maar bezoekers geven een vrijwillige bijdrage.

-2 x per jaar wordt een Nieuwsbrief gemaakt. De Nieuwsbrief wordt verstuurd naar sponsoren, fondsen, donateurs, schenkers en mensen die een ezel financieel hebben geadopteerd. De Nieuwsbrief staat ook op de website. Verder wordt de Nieuwsbrief in de loop van het jaar meegegeven aan bezoekers of uitgedeeld bij evenementen.

-In de plaatselijke/regionale krant staat een 2-wekelijkse column met foto over het wel en wee van De Ezelsociëteit. Sinds de column is het aantal bezoekers flink gestegen. Naast het bezoek levert de 2-wekelijkse column veel donateurs op.

-Jaarlijks wordt in augustus een open dag georganiseerd voor alle belangstellenden. Fondsen nodigen we daarvoor persoonlijk uit. Deze dag wordt altijd druk bezocht.

-Regelmatig verschijnen er artikelen over De Ezelsociëteit in landelijke kranten.

-Iedere (regionale) TV zender die bij ons een reportage wil maken is van harte welkom. Dit gebeurt regelmatig door het jaar heen.

-Stichting De Ezelsociëteit neemt deel aan de Kledingactie van Stichting Dierenlot.

-Gemiddeld doet De Ezelsociëteit mee aan circa 55 evenementen per jaar. Voor alle evenementen vragen we een bijdrage.

-In samenwerking met de Universiteit van Utrecht, faculteit Diergeneeskunde, verzorgt Stichting De Ezelsociëteit opleidingen voor ezelbezitters en voor agenten met taak-accent Dierenpolitie waarvoor wij een financiële bijdrage ontvangen.

-Onze website wordt actief bijgehouden en op de website staan alle mogelijkheden om financiële steun te verlenen. Zo is er een donatieknop op de website (WhyDonate).

-De Stichting is actief op Facebook (Stichting De Ezelsociëteit en Vrienden van De Ezelsociëteit) en we hebben een blogger.

-We besteden veel aandacht aan het werven en behouden van gemiddeld 1000 donateurs. Er is een folder, het staat vermeld op de website en de mogelijkheden om te doneren worden bekend gemaakt aan bezoekers en bij evenementen.

-Door onze ezelopvang en het adequaat reageren op noodsituaties betreffende (muil)ezels maar soms ook paarden of pony’s, worden mensen spontaan donateur of doen een gift.

4. Werkzaamheden van Stichting De Ezelsociëteit 2015-2018
Voor de komende 3 jaar zijn er, naast de dagelijkse zaken in de ezelopvang, de volgende punten die aandacht verdienen.

Nieuwbouw
Het belangrijkste streven is om in deze periode nieuwbouw te realiseren, specifiek voor de groeiende club bejaarde ezels. De huidige groepsstal is ooit gebouwd van tweedehands materialen. Deze stal is nu in slechte staat en aan vervanging toe. Er zijn lekkages, het tocht en is moeilijk schoon te houden. Ditzelfde geldt voor de ezelkeuken, kantine, dekenkamer en de was- en droogruimte. Nieuwbouw zal een wezenlijke verbetering zijn voor de ezels en de vrijwilligers.

De stichting heeft hierbij de professionele hulp nodig van diverse kanten o.a. vergunningen en bouwbesluiten voor nieuwbouw. Tevens beschikt de stichting niet over de financiële middelen voor het realiseren van nieuwbouw. In 2015 gaat de stichting hiervoor op zoek naar fondsen.

Opvolging oprichters
De huidige oprichters zijn inmiddels 65 jaar en nog volop werkzaam in het bedrijf. Ondanks dat is het realiteit dat er gekeken moet worden naar opvolging, opdat de stichting, en dus de opvang van ezels, gecontinueerd kan worden.

Een goede voorbereiding is noodzakelijk, want het betreft niet alleen het zoeken naar goede opvolging voor de dagelijkse leiding. Het betreft ook een gedegen planning op financieel gebied, wat geen eenvoudige zaak is, gezien de financiële onzekerheden sinds de crisis. De Stichting Ideële Advisering (STIDAT) adviseert en helpt de stichting daarbij. In 2014 zijn er oriënterende gesprekken gevoerd. In 2015 krijgen deze gesprekken een vervolg.

Jaarplan 2016
De werkzaamheden van de stichting kennen 3 speerpunten.

 • Het bieden van dagelijkse zorg en opvang aan ezels,
 • Het zorgen voor voldoende capabele vrijwilligers en stagiaires voor het verrichten van het dagelijkse werk en de verzorging van de ezels,
 • Het verwerven van voldoende geld om het werk uit te voeren, omdat de stichting volledig afhankelijk is van giften en donaties en niet gesubsidieerd wordt.

Stichting De Ezelsociëteit onderneemt in 2016 de volgende acties:

Nieuwbouw

 • Overleg met de gemeente over de benodigde vergunningen,
 • Oriëntatie en kiezen van een stallenbouwer,
 • Voorbereiden van de bouw door opruimen en bouwrijp maken,
 • Fondsen werven om de nieuwbouw te financieren,
 • Oriënteren en kiezen van deskundigen op het gebied van bouwactiviteiten en het daadwerkelijk uitvoeren van de bouw.

Het huren om niet, van een stuk naastgelegen gemeentelijke bosgrond.
Naast het huidige terrein van De Ezelsociëteit ligt een stuk bosgrond van de gemeente. Het is misschien mogelijk om het naastgelegen stuk bosgrond om niet te huren van de gemeente. Hiermee kan de wei voor de ezels een stuk vergroot worden. Deze ruimere uitloop komt ten goede aan het welzijn van de ezels. Als dit stuk extra wei ter beschikking komt, wordt het mogelijk voor bezoekers om rond de wei te lopen en zo de ezels makkelijker te zien.

Contact met pleegadressen.
In het jaarplan 2014 was opgenomen om meer contact te onderhouden met de pleegadressen, o.a. door deze regelmatiger te bezoeken. Helaas is dit niet geheel gelukt omdat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn, om naast hun reguliere taken in de opvang, tijd vrij te maken voor het bezoeken van de pleegadressen. In 2015 blijft dit streven bestaan om beter contact te onderhouden met de pleegadressen. In 2016 worden alle pleegadressen bezocht.

Het zorgen voor voldoende en (na een inwerkperiode) capabele vrijwilligers en stagiaires.

Deskundigheid stagebegeleiders.
De Ezelsociëteit biedt stageplaatsen voor diverse beroepsopleidingen en is een erkend leerbedrijf. Voor het behoud van deze erkenningen en het bieden van een adequate stagebegeleiding zullen de stagebegeleiders ook in 2016 deelnemen aan een cursus en/of workshop gericht op stagebegeleiding. Deze wordt verzorgd door de beroepsopleiding(en).

Deelnemen aan evenementen.
Het deelnemen aan evenementen en het geven van voorlichting zorgt voor meer bekendheid aan het werk en het zorgt vaak voor extra donaties en giften. Verder biedt De Ezelsociëteit voor bedrijven en instellingen de gelegenheid om op het terrein activiteiten te ontplooien, onder andere in het kader van maatschappelijk ondernemen.

Jaarlijks neemt De Ezelsociëteit deel aan diverse evenementen. Dit gebeurt op uitnodiging of eigen initiatief. Voorbeelden van evenementen waaraan de stichting in ieder geval in 2016 zal deelnemen:

 • Informatiemarkt veterinaire studenten Archaeopteryx (diergeneeskunde Utrecht),
 • Jaarlijkse ezelstamboekkeuring (als statement om te laten zien wat er met ezels of muildieren gebeurt na het fokken, bijvoorbeeld het lot van de ezelhengst),
 • Tuindagen landgoed Vollenhoven in De Bilt.
 • De Zeister Beursvloer.

Organiseren van evenementen/activiteiten.
De Ezelsociëteit zal ook in 2016 de volgende evenementen/activiteiten organiseren, waarmee geld wordt gegenereerd en de bekendheid wordt vergroot.

 • Ezelwandelingen vanuit de opvang in Zeist,
 • Donateursdag in Zeist,
 • Herinneringsdag voor overleden ezels in Zeist,
 • Faciliteren van praktijkdagen voor de opleiding acupunctuur voor dierenartsen van de Health Care Academy Den Hoek,
 • Faciliteren Opleidingen Politieagenten met taak-accent Dierenpolitie i.s.m. Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht.
 • Vrijwilligersdag,
 • Bezoeken van maatschappelijke instellingen met ezels,
 • “Klusdagen” voor maatschappelijk betrokken organisaties.

5. Organisatiestructuur 
Het Stichtingbestuur bestaat uit de volgende leden

 • Voorzitter | Harry Dekkers
 • Secretaris | Annelies van Dijk
 • Penningmeester | Marjan van Wessel
 • Algemeen bestuurslid | Bea Banning

Algehele dagelijkse leiding
De algehele dagelijkse leiding is in handen van directeur Vera van Koten. Zij formuleert het beleid, waarbij zij verantwoording aflegt aan het bestuur. En geadviseerd kan worden door vrijwilligers met kennis en ervaring op een specifiek vakgebied. Haar verantwoordelijkheid omvat voorts:​

 • Het welzijn van de dieren in de meest ruime zin,
 • Leiding geven aan dagmanagers,
 • Zorg dragen voor een correcte (financiële) administratie,
 • Accorderen van beleid en procedures,
 • Onderhandelen en accorderen van overeenkomsten (pleegadressen, leveranciers enz.),
 • Opname en herplaatsing van ezels,
 • Vertegenwoordigen van De Ezelsociëteit bij bijeenkomsten en evenementen.
 • Het onderhouden van contacten met organisaties en personen,
 • Controleren van de gang van zaken om prestaties te evalueren en ontwikkelen procedures of (beleidsmatige) veranderingen voor verbetering van de bedrijfsvoering en de zorg voor de ezels.

Dagmanagers
De dagelijkse werkzaamheden van de vrijwilligers en de stagiaires worden aangestuurd door de dagmanager. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijkse werk inzake de zorg voor de ezels en geeft leiding aan de vrijwilligers en stagiaires, verdeelt de taken en informeert vrijwilligers en stagiaires over belangrijke zaken betreffende de ezels of de organisatie.

De dagmanager is tevens praktijkbegeleider voor de aan hem/haar toegewezen (beroeps)stagiaires en voert selectiegesprekken met aspirant-vrijwilligers of stagiaires, onderhoudt de contacten met dierenarts, hoefsmid of tandarts. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen en voor bezoekers. De vrijwilligers en stagiaires werken volgens een rooster onder leiding van de dagmanager.

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail